Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    - de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze
      disclaimer daarop te laten gelden;
    - de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
    - gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van
      formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen
      van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
    - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
    - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
    - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst
      of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
    Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of
    waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht
    verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of
    beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering
    of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden
    van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,
    regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
    U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van
    bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de
    toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze
      disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
      inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd
      aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. Alle foto's en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele foto en/of tekst op deze website
      mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch,
      of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. De foto's op deze website zijn
      slechts ter verduidelijking, illustratie of om een sfeer van het betreffende onderwerp te benadrukken. Derhalve kunnen
      er op deze website foto's aanwezig zijn van producten en situatie's zonder enige relatie tot de uitgever. Er kan dan ook
      geen enkel recht, in welke vorm dan ook, aan deze foto's ontleend worden.

Nadere informatie :
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.

Alle rechten voorbehouden.

Diwimo.